HMS Kurs

Alle arbeidsgivere i Norge har ansvar for at arbeidsmiljøet i bedriften drives forsvarlig og er dermed pliktig til å gjennomføre og bestå kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. HMS-kurs vil gi arbeidsgiveren opplæring i arbeidsmiljøloven og forskrifter samt hvordan man jobber systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er også pålagt å gjennomføre og bestå HMS kurs (verneombudskurs). Alle andre ansatte må ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet slik at arbeid utføres både forsvarlig og trygt. Undersøkelser viser at ansatte som har gjennomført HMS grunnkurs har ofte økt produktivitet, lavere sykefravær, økt trivsel, m.m.

Statig flere velger å gjennomføre HMS kurs på nett. Dette er både billigere og enklere alternativ til 2-3 dagers fysisk kurs. HMS kurs på nett passer utmerket til mellom store og små bedrifter, etterhvert som bedriften vokser kan det være nødvendig med HMS kurs tilpasset bransje og omfang.

Det viktigste er ikke bare å gjennomføre kurs og få kursbevis, men å integrere internkontroll system som brukes daglig, da HMS er en kontinuerlig prosess.

HMS Kurs for daglig leder

  Mange er ikke klar over at daglig leder er selv ansvarlig for å ha gjennomført den lovpålagte HMS-opplæringen i følge Arbeidsmiljølovens § 3-5. Det er forøvrig ingen absolutte krav til hva HMS kurset skal inneholde utover:

  • Innføring i arbeidsmiljølovens innhold og struktur.
  • Orientering om arbeidsmiljølovens forskrifter.
  • Kunnskap om arbeidsmiljølovens bestemmelser og dens forskrifter som har særlig betydning for egen virksomhet og bransje.
  • Kunnskap om:
   • Arbeidsgivers plikter.
   • Arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
   • Verneombudets funksjon og oppgaver.
   • Arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver.
   • Bedriftshelsetjenestens funksjon.

   

  Mange ser på HMS-arbeid som noe man må gjennom, mens i realiteten kan godt fungerende og systematisk HMS-arbeid gi bedriften store konkurransefordeler, økt lønnsomhet, -trivsel og bedre omdømme.

Verneombudskurs

  I virksomheter med færre enn 10 ansatte kan arbeidsgiver være verneombud med skriftlig avtale om hvordan vernearbeids skal ivaretas. Verneombud skal velges av arbeidstakere, det er vanlig å velge verneombud som har erfaring, innsykt og har arbeidet i bedriften i siste to årene.

  Verneombudets oppgaver går ut på å ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd, særlig skal verneombud følge med på:

  • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare.
  • verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.
  • arbeidstakerne får nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring.
  • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
  • meldinger om arbeidsulykker blir sendt.

   

  HMS-kurs for verneombud kan gjennomføres på nett hvis partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang(lovdata).